BSport2

Athletics tables and software

Atletiek tabelle en sagteware

Terug - Back

BekkerSport2

Hierdie bladsy bevat hulp dokumente wat gebruik kan word om werk te vergemaklik.

Die beskikbare dokumente is in rooi. Daar kan gereelde byvoegings en wysigings wees

 

This page contains documents with guidelines to assist with work procedures.

The available documents are marked in red. There may be regular additions and changes.

Volgorde van aksies en tyd

Inskryf sigblad.(Excel)

Instruksies vir invul van inskryf sigblad

Instellings voor die byeenkoms

Item lys samestelling (Program)

Inlees van spanlyste

Rugsteun en Terugplasing

Verander atleet items

Loting en lotingskaarte

Skep, wysig rekords

Hantering van uitslae

Skep verslae

Kies nuwe span

Netwerk geesamenlike toevoer

Verkorte Hanleiding

Tegniese standaarde en Amptelike items

Hoogte bo seevlak aanpassings

Afrikaans       English

Afrikaans       English

Afrikaans       English

Afrikaans       English

Afrikaans       English

Afrikaans       English

Afrikaans       English

Afrikaans       English

Afrikaans       English

Afrikaans       English

Afrikaans       English

Afrikaans       English

Afrikaans       English

Afrikaans       English

Afrikaans       English

Afrikaans       English

Tweetalig - Bilingual

Order of actions and time

Entry spreadsheet. (Excel)

Instructions for completion of the entry spreadsheet.

Setting before the meeting

Compiling the event list (Program)

Importing the team lists

Backup and Restore

Changing athlete events

Lane draws and draw sheets

Create, change records

Entering results

Creating reports

Select a new team

Network common share

Shortend Manual

Technical standards and Official events

Height above sea level adjustments